OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tumering Catering Marcin Chochół z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 05-850 ,ul. Kolejowa 11A wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7962721077, REGON: 380884013 -dalej jako: „Administrator”.

 

 1. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez wiadomość e-mail: kontakt@trendycatering.pl 

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania (prowadzenia korespondencji) w związku usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na kontakcie się z Tobą, prowadzeniu korespondencji);

 

 1. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie jego praw);

 

 1. w celu statystycznym i analitycznym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na prowadzeniu statystyk i analizy zachowań oraz aktywności Użytkowników, jak również ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług).

 

Jeżeli zawrzesz z nami umowę Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO również w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 1. w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

 

 1. w celu należytego wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo, w tym prawo podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa żywieniowego, komponowania diet, dowozu posiłków, pozyskiwania nowych Klientów, doradztwa prawnego, kurierzy/dostawcy, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, a w przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy, a po wskazanym powyżej czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). 

 

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania oraz zawarcia, jak również wykonywania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz zawarcia i wykonania umowy. 

 

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email  jest Tumering Catering Marcin Chochół z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 05-850 ,ul. Kolejowa 11A wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7962721077, REGON: 380884013 -dalej jako: „Administrator”..

 

 1. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez wiadomość e-mail:  kontakt@trendycatering.pl 

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania (prowadzenia korespondencji) w związku usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na kontakcie z Tobą, prowadzeniu korespondencji);

 

 1. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie jego praw);

 

 1. w celu statystycznym i analitycznym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na prowadzeniu statystyk i analizy zachowań oraz aktywności Użytkowników, jak również ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług).

 

Jeżeli zawrzesz z nami umowę Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO również w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 1. w celu złożenia zamówienia, wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 • w celu należytego wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo, w tym prawo podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa żywieniowego, komponowania diet, dowozu posiłków, pozyskiwania nowych Klientów, doradztwa prawnego, kurierzy / dostawcy, operatorzy pocztowi, podmioty archiwizujące dokumenty, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne.

 

 1. Źródłem, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe jest formularz kontaktowy, formularz rejestracyjny, wiadomości email, formularz do składania zamówień.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, w przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy, a po wskazanym powyżej czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). 

 

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś.

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem odpowiedzenia na ewentualne pytania oraz zawarcia, jak również wykonywania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości odpowiedzenia na pytania oraz zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.